Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Rechtvaardigheid

Solidariteit in de gezondheidszorg ontleent haar maatschappelijke en juridische betekenis aan de relatie met het principe van rechtvaardigheid: de gelijke toegang tot geneeskundige zorg en behandeling. Ook in het discours van de deelnemers aan het Burgerlabo liggen rechtvaardigheid en solidariteit dicht bij elkaar. Ze worden vaak in één adem vermeld.

Maar het gaat niettemin om twee verschillende principes. Voor de burgers vertrekt solidariteit meer vanuit de collectiviteit: iedereen draagt bij en de collectiviteit staat in voor de noden (zie boven). Rechtvaardigheid vertrekt vanuit de ongelijke noden van het individu en vertaalt zich in het recht van eenieder op een toegankelijke gezondheidszorg die tegemoet komt aan die noden. Het individu moet m.a.w. vanuit het principe van rechtvaardigheid een beroep kunnen doen op de solidariteit van de collectiviteit.

Rechtvaardigheid slaat echter niet alleen op het recht van eenieder op toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Voor de participanten van het Burgerlabo verwijst het principe ook naar het bewerkstelligen van ‘gelijke kansen voor iedereen’. De publieke ziekteverzekering moet dus op een gepaste manier omgaan met de ongelijkheden die bestaan tussen mensen op het vlak van gezondheid, niet alleen door hen een toegang te geven tot evenwaardige gezondheidszorg, maar ook door via gezondheidszorg alle mensen gelijke (of zo gelijk mogelijke) kansen te geven op een gezond en kwaliteitsvol leven.

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram