Koning Boudewijn­stichting

Burgers & gezondheidszorg

Solidariteit

De discussie over de mate waarin solidariteit in ons gezondheidssysteem moet gehandhaafd worden, is zeer actueel. Volgens sommige enquêtes zou 30% tot 40% van de ondervraagde Belgische burgers voorstander zijn van de uitsluiting van mensen boven de 85 als het gaat om dure zorgen. Bovendien zou 20% tot 40% differentiatie aanvaarden in de mate waarin gezondheidszorg wordt terugbetaald of bijdragen moeten betaald worden op basis van levensstijl: mensen met een ongezonde levensstijl zouden ofwel een hogere bijdrage moeten betalen of minder terugbetaald krijgen als ze ziek worden 20.

Geeft men burgers echter de nodige tijd om te overleggen, de ruimte om onder elkaar en in confrontatie met experts en stakeholders de zaak uit te discussiëren, dan zijn zij nog wel uitermate gehecht aan een publieke ziekteverzekering gebaseerd op de principes van solidariteit en aan het recht op gezondheidszorg van eenieder.

De burgers steunen ook het principe van de zogenaamde ‘levensstijlsolidariteit’ – solidariteit met zij die door hun gedrag meer risico lopen op medische kosten (zie hiervoor verder ook de rubriek ‘Verantwoordelijkheid’). Ook het hanteren van een maximumleeftijd of een maximumprijs waarboven een behandeling niet meer wordt terugbetaald, wijzen zij af: leeftijd mag niet gebruikt worden om mensen uit te sluiten van een behandeling.

De deliberatieve burger bevestigt dat solidariteit het kernprincipe van onze gezondheidszorg moet blijven. Solidariteit gaat uit van de gedachte dat je principieel alle ‘gezondheidsslachtoffers’ helpt. De klassieke opgave die we in Europa aan een gezondheidssysteem hebben meegegeven, is om iedereen te helpen (‘no patient left behind’). Dat betekent concreet dat we solidariteit organiseren op maatschappelijk niveau en solidair zijn met iedereen.

Het onvoorwaardelijk toekennen van zorg en steun aan mensen, komt tot stand vanuit de gedachte dat alle mensen van nature gelijkwaardig zijn, maar dat onze levensomstandigheden drastisch van elkaar verschillen. Er hoeft bijgevolg geen evenwicht te bestaan in de kost van alle individuele mensen voor het systeem. Vandaar de gedachte van een sociale zekerheid: wat ons overkomt, kan iedereen overkomen, en daarom zijn we solidair met elkaar.

Het Burgerlabo toont aan dat we zeer zorgvuldig moeten zijn in het interpreteren van enquêtes en persoonlijke bevragingen die claimen dat de solidariteit in de gezondheidszorg onder druk staat.

Koning Boudewijn­stichting

Colofon

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische instelling van openbaar nut. Zij steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. De Stichting steunt ook initiatieven die gezondheid bevorderen, de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren en die bijdragen tot een hoogkwalitatieve, toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg.

Brederodestraat 21, 1000 Brussel
T. +32 (0)2 500 45 55 – www.kbs-frb.be

Foto: D. Sharon Pruitt (CC BY 2.0)
Design by Kaligram